วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สหกรณ์นิคมนครชุมฯสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพดีให้กับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด

การปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย ที่ผ่านมาเกษตรกรมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ซึ่งได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 27 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 272,600 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกกว่า 114,700 ไร่ เป็นมันสำปะหลังอายุระหว่าง 4–8 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่จะเก็บเกี่ยวทำให้ได้ผลผลิตลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงคิดนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้เพื่อการปลูกมันสำปะหลัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำและระบบน้ำ

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันมันสำปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและนวัตกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ การวิจัยพัฒนาพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเกษตรกร และธุรกิจลานมันให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ควบคุมคุณภาพก่อนนำส่งปลายทาง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพดีให้กับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง เบื้องต้นได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับให้สหกรณ์กู้ยืมไปช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาอาชีพการปลูกมันสำปะหลัง และใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการรวบรวมผลผลิตปีละหลายสิบล้านบาท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ได้มันสำปะหลังที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จ ซึ่งจากเดิมก่อนใช้ระบบน้ำหยดจะได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 3.5-4 ตัน แต่เมื่อมีการนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้ผลผลิตได้เป็น 6 ตันต่อไร่ นอกจากนี้ยังช่วยย่นระยะเวลาในการให้ผลผลิตสั้นลง และลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้อย่างดีอีกด้วย

ด้านนางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด เปิดเผยว่า โครงการปลูกมันสำปะหลังโดยระบบน้ำหยด สหกรณ์ได้เริ่มทำมาร่วม 5 ปีแล้ว ข้อดีคือปลูกประมาณ 10-12 เดือน ผลผลิตมีน้ำหนักดีเกินคาดหมาย เพราะเมื่อเทียบกับที่ปลูกโดยไม่ใช้ระบบน้ำหยด 12 เดือน ยังขุดขายไม่ได้เพราะหัวมันยังเล็กมาก ไม่คุ้มทุนในการขุด ต้องปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ปี จึงจะขุดขายได้

หลังจากที่เกษตรกรชุดแรกทดลองทำแล้วได้ผล เกษตรกรหลายรายสนใจก็มาคุยกับสหกรณ์ เพราะการทำระบบน้ำหยดต้องใช้เงินทุน นับตั้งแต่การซื้อท่อ ซื้อสายยาง คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จึงมีความเห็นว่า ในเมื่ออาชีพหลักของสมาชิกคือการปลูกมัน ก็ควรให้มีการต่อยอด ทางนิคมสหกรณ์จึงสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเพื่อนำไปทำระบบน้ำหยดในวงเงิน 5,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีเนื้อที่ในการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดแล้วประมาณ 1,000 ไร่” นางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด กล่าว

ปัจจุบันสหกรณ์นิคมฯมีสมาชิกกว่า 1,400 คน ที่ยึดอาชีพปลูกมันสำปะหลังจำนวนทั้งสิ้น 60,000 ไร่ แต่ละปีเกษตรกรสมาชิกได้ผลผลิตมันสำปะหลังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000-200,000 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งสหกรณ์นิคมรับซื้อที่ประมาณ 40,000 กว่าตัน แล้วแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด พร้อมสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่าง ๆ ได้นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และส่วนหนึ่งก็ส่งขายให้กับบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกลุ่มอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง สามารถจำหน่ายได้ในราคาดี ส่วนมันสำปะหลังที่ไม่ได้แปรรูปเป็นมันเส้น ทางสหกรณ์จะรวบรวมส่งขายให้กับลานมันของเอกชน

“สำหรับนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ จะก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งรูปแบบคือการรวมพื้นที่การเกษตรแล้วบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิต ใช้หลักการรวมซื้อรวมขาย ก็จะทำให้ช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร และส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อย่างเต็มที่” ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด กล่าว

ข้อมูลจาก
dailynews.co.th/agriculture/329358
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ