วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ จัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนให้มีที่ทำกิน


คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ พร้อมจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนมี ที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ ควบคู่สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอนาคตภาคเกษตรกรรม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองคาย และ จ.นครพนม ภายใต้แผนการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 แปลง เนื้อที่ 183 ไร่ แบ่งออกเป็นที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.เมือง จ.นครพนม จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 77 ไร่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยให้ ส.ป.ก.จัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำนวน 1,889 รายๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 28,335 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท เป็นเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดให้แก่เกษตรกรเช่าซื้อ มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ปลอดดอกเบี้ย 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ

นายศิริวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินใน จ.หนองคายและบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 แปลง ที่ดิน 719 ไร่ ตามแผนการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาเกินหนึ่งเท่าครึ่งของราคาประเมินที่ดิน แบ่งออกเป็น ที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 101 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 618 ไร่ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติ ครม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อ 13 วรรคสาม

"ส.ป.ก. มีภารกิจหลักในการจัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยจัดให้ถือครองเข้าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และอีกหนึ่งประเด็นที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถและมีใจรักภาคเกษตรกรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออาชีพและสามารถคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป็นอนาคตให้กับภาคเกษตรกรรมต่อไป” นายศิริวัฒน์  กล่าว

ข้อมูลจาก
moac.go.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ