โรคใบไหม้ในหน้าวัว และโรคใบไหม้ใน สาวน้อยปะแป้ง

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Xanthomonas axonopodis pv.dieffenbachiae (McCulloch & Pirone 1939) Vauterin et al.1995

ชื่อพ้อง (Synonym)  Bacterium dieffenbachiae, Phytomonas dieffenbachiae, Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae , Xanthomonas campestris pv. syngonii, Xanthomonas dieffenbachiae

โรคใบไหม้ หน้าวัว สาวน้อยปะแป้ง

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Domain (Kingdom)   

   Phylum  Proteobacteria

      Class  Gammaproteobacteria

         Order  Xanthomonadales

             Family  Xanthomonadaceae

                Genus  Xanthomonas

                   Species  axonopodis

                   Sub Species  

                   Pathover/Biovar/Race  


ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบไหม้หน้าวัว

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  bacterial blight of anthurium


ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ระยะการเข้าทำลาย: ลักษณะอาการทั่วไป: ใบไหม้ มีวงสีเหลืองรอบแผล ดอกไหม้ ทำให้ดอกร่วง

ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ ดอก


พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หน้าวัว : Flamingo Flower% anthurium % tailflower (Anthurium andreanum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

สาวน้อยปะแป้ง : spotted dumbcane (Dieffenbachia maculata )


แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

ส่วนขยายพันธุ์, ลม, ฝน, น้ำ


การป้องกัน และกำจัด โรคใบไหม้ ใน หน้าวัว และ สาวน้อยปะแป้ง

ฉีดพ่นด้วย ไอเอส อัตราส่วนผสม 50ซีซี  ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใช้ชุ่มใบ และคลอบคลุมบริเวณโดยรอบ

การบำรุงรักษา ให้ฟื้นตัว และเจริญเติบโตไว สมบูรณ์ ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปด้วยพร้อมกันกับ ไอเอส


ยาแก้โรคใบไหม้ หน้าวัว สาวน้อยปะแป้ง

ปุ๋ยสำหรับหน้าวัว สาวน้อยปะแป้ง


เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T001/B015

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดไหม้ หนอนมะพร้าว ด้วงมะพร้าว โรครามะพร้าว แก้ได้

ฟางข้าว คือคลังสมบัติ หยุดเผาตอซังฟางข้าวเถอะค่ะ

วิธีการคำนวณท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับ 1 ไร่