วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ดินที่เหมาะสมกับหน่อไม้ฝรั่ง


ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง

โครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 7 เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ให้ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตฯ เนื้อที่ 3 ไร่ จำนวน 6,000 ต้น โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์สาธิตฯ หุบกะพง ได้ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์หน่อขาว ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียมดิน และการปลูกตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง เช่นเดือนเมษายน หรือต้นฤดูฝน จะให้น้ำโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าที่ถอนทิ้งไปให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่ง

และจากการปลูกในแปลงสาธิตแห่งนี้พบว่า หน่อไม้ฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกควรมีหน้าดินลึก เป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีพอสมควร สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนและการไชชอนของราก เช่น ดินทราย ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว


และพบด้วยว่าโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 7 เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ให้ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตฯ เนื้อที่ 3 ไร่ จำนวน 6,000 ต้น โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน พื้นที่

และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์สาธิตฯ หุบกะพง ได้ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์หน่อขาว ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธ์ุ การเตรียมดิน และการปลูกตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง เช่นเดือนเมษายน หรือต้นฤดูฝน จะให้น้ำโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าที่ถอนทิ้งไปให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่ง

และจากการปลูกในแปลงสาธิตแห่งนี้พบว่า หน่อไม้ฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกควรมีหน้าดินลึก เป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีพอสมควร สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนและการไชชอนของราก เช่น ดินทราย ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว

และพบด้วยว่าดินทรายจัดและดินปนกรวดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เนื่องจากดินทรายจัดเก็บความชื้นได้น้อย ส่วนดินปนกรวดจะทำให้หน่อโค้งงอ ส่วนดินเหนียวจัดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งเช่นกัน เนื่องจากมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจมีน้ำขังแฉะและทำให้การแทงหน่อไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง ส่วนการปลูกเพื่อผลิตหน่อขาวจำเป็นต้องใส่ อินทรียวัตถุและปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง เช่นในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปลูกกันมากในช่วงระหลังนี้ ได้รับคำแนะนำว่า จำเป็นต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งในแปลงผักแบบยกร่อง ขนาดความกว้างของแปลงประมาณ 4-5 เมตร ความกว้างของร่องน้ำประมาณ 1 เมตร

สำหรับพื้นที่ดินเหนียวหนักสีดำ ก็สามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อทำหน่อเขียวได้ โดยใส่อินทรียวัตถุรอบ ๆ โคนต้นเพื่อปรับปรุง ดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง และเติมอินทรียวัตถุทุก ๆ เดือนก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการของตลาด. ส่วนดินปนกรวดจะทำให้หน่อโค้งงอ ส่วนดินเหนียวจัดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งเช่นกัน เนื่องจากมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจมีน้ำขังแฉะและทำให้การแทงหน่อไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง ส่วนการปลูกเพื่อผลิตหน่อขาวจำเป็นต้องใส่ อินทรียวัตถุและปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง เช่นในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปลูกกันมากในช่วงระหลังนี้ ได้รับคำแนะนำว่า จำเป็นต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งในแปลงผักแบบยกร่อง ขนาดความกว้างของแปลงประมาณ 4-5 เมตร ความกว้างของร่องน้ำประมาณ 1 เมตร

สำหรับพื้นที่ดินเหนียวหนักสีดำ ก็สามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อทำหน่อเขียวได้ โดยใส่อินทรียวัตถุรอบ ๆ โคนต้นเพื่อปรับปรุง ดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง และเติมอินทรียวัตถุทุก ๆ เดือนก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการของตลาด.

จาก dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02211
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ