วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บูรณาการภาคี ส่งเสริมทำแปลงใหญ่มันสำปะหลัง


บูรณาการภาคี ส่งเสริมทำแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง หากเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่มการผลิต จะทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต และผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด


จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมกันดำเนินการ ซึ่งผู้จัดการพื้นที่นี้จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการแปลงตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการเชื่อมโยงตลาด ตลอดทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่นี้ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ วิเคราะห์สินค้า วิเคราะห์เกษตรกร และกำหนดประเด็นพัฒนาไว้ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งมีการบูรณาการหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ผู้จัดการพื้นที่จะเป็นผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรสามารถไปจัดการพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งรวมกลุ่มกันจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงไปยังตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่


นายสวัสดิ์ คำไทย เกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี หนึ่งในผู้จัดการการเกษตรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ประชา กรจังหวัดกำแพง เพชร กว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยเฉพาะมันสำปะหลังมีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับสองของประเทศ มีพื้นที่ปลูก 750,000 ไร่ รองจากนครราชสีมา ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่มีอนาคตสดใส และตลาดยังมีความต้องการสูง ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นประจำทุกปี และนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการเกษตรมันสำปะหลังรูปแบบแปลงใหญ่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ระบบน้ำหยด เป็นต้น

นับเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และการเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมีอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่“

ข้อมูลจาก
dailynews.co.th/agriculture/333866
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ