วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรมหมอดิน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ของเกษตรกร


สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศไทยแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิดที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากพอสมควรจึงจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ดูแลรับผิดชอบมีอยู่ด้วยกัน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้วและปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดที่รับผิดชอบมีปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งสิ้น เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกจะเน้นหนักไปทางสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมากและเพียงพอ จึงจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี สำหรับข้อจำกัดของพื้นที่ภาคตะวันออกคือ แม้ว่าปริมาณฝนจะตกมากในแต่ละปี แต่ปริมาณการกักเก็บน้ำได้มีเพียงแค่ 20% ของพื้นที่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้ขาดแคลนน้ำไม่ต่างจากเกษตรกรในภาคอื่น

กรมพัฒนาที่ดิน มีโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในเรื่องดังกล่าว โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยแหล่งน้ำทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน คือ ถ้าเป็นแหล่งน้ำชุมชน จะดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ดำเนินการ เน้นไปที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งเรื่องความเดือดร้อนเข้ามายังสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดนั้นๆ ทางสถานีพัฒนาที่ดินก็จะเข้าไปตรวจสอบว่ามีความเดือดร้อนจริง จึงส่งเรื่องต่อมายังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และส่งไปยังกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นก็ส่งวิศวกรมาสำรวจออกแบบ และจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ
จัดสร้างแหล่งน้ำชุมชน พร้อมทั้งวางระบบน้ำ ระบบไฟ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำชุมชนต่อไป

ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก็จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่นกัน โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นผู้ส่งเรื่องความเดือดร้อนเข้ามายังสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นในการใช้น้ำ เมื่อกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาเรื่องแล้วก็จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการขุดลอกคลอง ทำฝายน้ำล้น เป็นต้น ซึ่งทั้งแหล่งน้ำชุมชนและแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยกรมพัฒนาที่ดินก็จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เอง โดยยังมีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำแนะนำด้านต่างๆ อยู่

สำหรับแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือเรียกว่า บ่อจิ๋ว จะแตกต่างกับแหล่งน้ำ
2 ประเภทแรก คือ ดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรเป็นรายบุคคล โดยพื้นที่ที่จะขุดบ่อจิ๋วได้เกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้เท่านั้น และจะต้องออกเงินสมทบจำนวน 2,500 บาทต่อบ่อ

หากเกษตรกรรายใด หรือชุมชนไหนประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ สามารถยื่นเรื่องมายังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้ ซึ่งทุกสถานีพัฒนาที่ดินพร้อมจะพิจารณาคำร้อง และเสนอต่อกรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ข้อมูลจาก naewna.com/local/166581
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ