วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อัพเกรด 19 ด่านสินค้าเกษตรชายแดน กระทรวงเกษตรเร่งบูรณาการ รองรับ AEC


17 ก.ค.58 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสินค้าไทย-กัมพูชา บริเวณ อ.อรัญประเทศ


โดยนายศักดิ์ชัย กล่าวว่าที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้ มกอช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เร่งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) พร้อมพัฒนายกระดับด่านตรวจสินค้าเกษตร (Thailand Agriculture Quarantine and Inspection Service ; TAQIS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน19 ด่าน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นด่านที่สามารถให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร (One Stop Service) ทั้งพืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น และเตรียมการรองรับมาตรฐานบังคับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่า จะช่วยส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย ให้เติบโตมากขึ้น


ปัจจุบัน มีจุดผ่านแดนทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 93 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 36 จุด จุดผ่านแดนชั่วคราว 2 จุด และจุดผ่อนปรน 55 จุด กระทรวงเกษตรฯได้คัดเลือกจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน จำนวน 19 จุด เพื่อพัฒนาศักยภาพด่านให้เป็นประตูเชื่อมโยงทางการค้าอาเซียน โดยพิจารณาจากด่านที่ตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งที่เหมาะสม ปริมาณและมูลค่าทางการค้า รวมถึงความเหมาะสมด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของการขนส่งสินค้า ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเร่งปรับปรุงสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดสอบคุณภาพเบื้องต้น ตลอดจนพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับห้องปฏิบัติการกลางในการตรวจสอบสินค้าเกษตร


อย่างไรก็ตามในส่วนของ มกอช.ได้ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 57เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 57เครื่อง ให้กับด่านฯทั้ง 19 ด่าน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ การออกใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตส่งออก รวมถึงการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ แบบครบวงจรกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านระบบ NationalSingle Window (NSW) ตลอดจนการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (TAS-license)

เลขาธิการ มกอช.กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในเขต 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Economic Corridor) สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตในพื้นที่ใกล้เคียงและเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งฐานการผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC

นอกจากนั้น มกอช.ยังจัดทำคู่มือการทำงานของด่านสินค้าเกษตรชายแดน และเร่งทบทวน และปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้า-ส่งออก และพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โดยอนาคตคาดว่า ด่านสินค้าเกษตรชายแดนจะมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออกตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังมีประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ได้ ที่สำคัญยังช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรนำเข้าที่ได้มาตรฐาน ไม่มีโรค แมลงหรือสิ่งเจือปนที่อาจติดมาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับเกษตรกรภายในประเทศ ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับประเทศไทยในการขยายการส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ด่านสินค้าเกษตรชายแดนที่ได้รับการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 ด่าน ประกอบด้วย ด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน และด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด่านสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 3 จังหวัดหนองคาย ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ด่านปากน้ำระนอง จังหวัดระนอง ด่านท่าเรือตะมะลัง จังหวัดสตูล  ด่านปาดังเบซาร์ และด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านตากใบ และ ด่านสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลจาก
naewna.com/local/169063

รูปภาพจาก
- naewna.com/local/169063
- panoramio.com
- thealami.com
- pcg.igetweb.com
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ