วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้เลี้ยงปลากระพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


จากการที่ได้เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในช่วงปี 2541 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้มีความชำนาญในการเลี้ยงปลากระพงของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินทุนในการเลี้ยงปลา จนเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องละทิ้งถิ่นฐานและครอบครัว เพื่อไปหางานทำในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น นายมานพ เบญจวรรณ พร้อมคณะ 790 คน จึงร่วมกันถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยงานราชการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับจังหวัดปัตตานีกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือขึ้น เป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้รวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรต่อไป

จากพระเมตตาในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือในด้านพันธุ์ปลา จำนวน 263 ราย มูลค่า 2,630,000 บาท และได้รับ
อาหารสำหรับเลี้ยงปลา 253 ราย มูลค่า 3,795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในหลักวิธีการคุณประโยชน์ ตลอดจนการจัดการทางสหกรณ์จำนวน 172,000 บาท ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสรรเงินค่าอาหารปลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมเป็นเงิน 3,967,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้ให้การแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรในการดำเนินการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด ตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยทำการประชุม
ผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ประมง ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ตามชื่อว่า “สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด” เลขทะเบียน 016447 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 173/3 ถนนริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดยต่อมาได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 โดยการคัดเลือกเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อทูลเกล้าฯถวายฎีกา และเสนอแผนความต้องการผ่านคณะทำงานแก้ไขปัญหาราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในการดำเนินการของชมรมผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน รวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรต่อไป

ข้อมูลจาก naewna.com
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ