วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลดต้นทุนการ มันสำปะหลัง มีช่องทางดีๆ ทั้งด้านแรงงาน ด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านอื่นๆ


ลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรทำได้ ส่วนการลดต้นทุนโดยตรงด้านแรงงานคน ที่ปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและมีราคาแพง ซึ่งปกติการจ้างแรงงานคนขุดมันสำปะหลัง 1 ไร่ ใช้แรงงาน 6 คน คนละ 300 บาทต่อวัน

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งความผันผวนของตลาด ราคาพืชผลตกต่ำ ทำให้เกษตรกรขาดทุนหรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น แนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีกำไรจากการผลิตพืชมากขึ้น ก็คือการเพิ่มผลผลิตพืชต่อหน่วยให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือต่อไร่ลดลงได้

“การลดต้นทุนการผลิตพืชนั้นเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง กรณีมันสำปะหลัง หาเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เช่น พันธุ์ระยอง 72 ระยอง 9 เหมาะกับสภาพดินทราย-ดินทรายร่วน หรือระยอง 5 เหมาะกับดินร่วนเหนียว พันธุ์เกษตรศาสตร์ เหมาะกับดินทรายจัด เป็นต้น เนื่องจากเกษตรกรลงทุนค่าท่อนพันธุ์ในราคาเดิมแต่สามารถเพิ่มผลผลิตมากกว่าเดิม ก็ถือว่าลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้แล้ว ซึ่งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 1.20 บาท/กก. ขายได้ 2.50 บาท/กก. มีส่วนต่างอยู่ที่ 1.30 บาท/กก. ฉะนั้นเกษตรกรจะกำไรเฉลี่ย 1,000 บาท/ตัน หากได้ผลผลิตมันสำปะหลัง 5 ตัน/ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 5,000 บาท” นาย กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กล่าว


ส่วนการลดต้นทุนโดยตรงด้านแรงงานคน ที่ปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและมีราคาแพง ซึ่งปกติการจ้างแรงงานคนขุดมันสำปะหลัง 1 ไร่ ใช้แรงงาน 6 คน คนละ 300 บาทต่อวัน เท่ากับมีต้นทุนวันละ 1,800 บาท หากเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนก็จะลดต้นทุนการผลิตส่วนนี้ลงไป ทั้งนี้ แนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อจัดซื้อหรือเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนอย่างยั่งยืน อีกแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี คือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่ปุ๋ยเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หากใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพันธุ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือช่วงอายุ 1-2 เดือนแรกที่มันสำปะหลังมีความต้องการธาตุอาหารสูง ประกอบกับถ้าเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาใช้ร่วมด้วยก็จะลดต้นทุนได้อีกครึ่งหนึ่ง

ควรกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกเพื่อไม่ให้แย่งอาหารมันสำปะหลัง ส่วนการเก็บเกี่ยวควรอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสม คือ 10 เดือนขึ้นไป จะได้คุณภาพแป้งดี ปลูกรุ่นใหม่ได้ทันรอบปี แต่ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วก็จะส่งผลให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพแป้งไม่ดี ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายได้ นอกจากนี้ควรวางแผนการผลิตโดยประสานกับโรงงานรับซื้อ ว่าควรผลิตออกมาช่วงไหนจึงจะสอดคล้องกับความต้องการ หรือควรหลีกเลี่ยงช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อม ๆ กัน เพราะเกษตรกรมีโอกาสจะถูกกดราคามากที่สุดในช่วงดังกล่าว

นายกอบเกียรติ บอกเพิ่มเติมว่า การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทย ที่กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัตินั้น ถ้าเกษตรกรนำไปดำเนินการน่าจะลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 15-20% และสิ่งที่ตามมาคือผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยมันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตั้งแต่ปี 2558-2569 เป้าหมาย คือ คงพื้นที่ 8.5 ล้านไร่เท่าเดิม แต่เน้นการเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเฉลี่ย 3.5 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 7 ตัน/ไร่ ภายในปี 2569 ซึ่งปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ยทั้งประเทศ 29-30 ล้านตัน/ปี เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 60 ล้านตัน ซึ่งจะเพียงพอต่อการนำไปใช้ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจการพัฒนา การผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579- 3930-3

ข้อมูลจาก : www.dailynews.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ