วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สู้วิกฤติยางพารา - ม.อ. เร่งบทบาทนำวิจัยนวัตกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันในภาคใต้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ได้มีบทบาทในการใช้งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่นการพัฒนาพันธุ์ยางพารา โรคของยางพารา การจัดระบบสวนยาง การเพิ่มผลผลิตน้ำยาง การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางข้น เทคโนโลยีการอบแห้งหรือรมควัน การปรับปรุงคุณภาพยางแท่ง หรือ การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้นมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เพื่อการเรียนการสอนและผลิตบุคลากร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนและให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม ในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพาราอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วม 30 ผลงาน เช่น การประยุกต์ใช้งานน้ำยางครีมในการทำยางเคลือบสระน้ำ ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ อุปกรณ์รองส้นเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า รูปแบบอุณหภูมิสำหรับการรมควันยางแผ่น การออกแบบห้องรมควันยางใหม่สำหรับเกษตรกร เป็นต้นในวิกฤติการณ์ยางพาราที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2558 – 2562 ต่อรัฐบาล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ การรับโจทย์งานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรม การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยยางพาราของประเทศ จัดตั้งศูนย์ทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม การสร้างต้นแบบสนามฟุตซอลและสนามเด็กเล่นเพื่อทดสอบการใช้งาน และการเปิดหลักสูตรปริญญาโทด้านยางพาราร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และ CIRAD เป็นต้นนอกจากนั้น ยังได้เสนอโครงการแก้ปัญหายางพาราโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศคือ ยางปูสนามฟุตซอล ลานกีฬาเอนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศแล้ว ยังส่งผลต่อประเทศทั้งใน มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และมิติทางการเมือง และ เสนอการแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มมูลค่าและสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมในประเทศ ในระยะสั้น 1-5 ปี และ สร้างนวัตกรรมจากยางพาราที่สามารถถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ได้ในระยะยาว 1-10 ปี ผ่าน “ศูนย์นวัตกรรมต้นแบบชีวผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” และ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีในตลาด เทคโนโลยีการทำอุตสาหกรรมยางล้อ ชีวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากส่วนที่ไม่ใช้ยางในน้ำยางสำหรับยาและเครื่องสำอางค์ และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ภาคอุตสาหกรรมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ได้ชื่นชมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤติพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ เนื่องจากเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีผลงานที่น่าประทับใจ เอกชนพร้อมจะให้ความร่วมมือ โดยมีการเสนอแนะให้มีแนวคิดในการจัดการเชิงธุรกิจมากขึ้น เพิ่มระดับความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่จะช่วยสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS เพื่อส่งเสริมการนำวัตถุดิบไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย แทนที่จะเน้นการขายวัตถุดิบเช่นยางแผ่นและน้ำยางเป็นหลัก

นอกจากนั้น ยังควรให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการบริหารจัดการสวนยาง พันธุ์ยาง ผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนยางและผู้รับจ้างกรีด การตลาด และการเร่งพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางยังคงมีอยู่ แต่ผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้ากลับด้อยลงเพราะขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนา

จาก psu.ac.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02121
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ